Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti(eshopem)  Mivemi.cz / provozovatelem Michalem Vejmelkou

se sídlem Severní Vršava 4442, Zlín 76001 IČO: 14268876, zapsaná u Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Zlína  

identifikační číslo: 14268876     

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mivemi.cz   

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti(eshopem) Mivemi.cz / provozovatelem Michalem Vejmelkou, se sídlem Severní Vršava 4442, Zlín 76001, identifikační číslo:14268876 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mivemi.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1000 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží jsou/nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Pokud kupující poruší kupní smlouvu tím, že nepřevezme objednávku, kterou si objednal na dobírku, tak má prodávající dle zákona § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. právo vymáhat od kupujícího pokutu za porušení kupní smlouvy. Tím, že prodávajícímu vznikla škoda za poštovné, balné, zbytečné opotřebení dopravou, tak má právo vymáhat v případě, že kupující nebude mít zájem o znovuodeslání objednávky náhradu škody, která činí 200 Kč. Pokud se kupující rozhodne, že zásilku chce znovu odeslat, tak ji prodávající navýší o náklady za dopravu a kupující je povinen zaplatit předem(bankovním převodem, kartou nebo jinou online metodou) a poté mu bude zásilka odeslána. Jestli nebude kupující reagovat na e-maily, které požadují náhradu škody, tak dojde k postoupení pohledávky naší agentuře specializující se na vymáhání pohledávek od dlužníků což může dojít až k řešení soudní cestou. Více zde: ( https://www.mivemi.cz/jak-resime-nevyzvednute-zasilky-na-dobirku/ )

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Severní Vršava 4442, Zlín 76001;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2770846028/3030, vedený u společnosti AirBank (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Shoptet pay;
 • bezhotovostně platební kartou;
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek;
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud jste spotřebitelem a doba pro dodání není ujednána, dodáme vám zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, jelikož zboží máme skladem u dodavatelů. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD)

Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Zboží je vadné, není-li odevzdáno prodávajícím v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze. Za vadu se považuje i plnění jiné věci, stejně tak vady v dokladech nutných pro užívání věci a právní vady. Právní vadu má přitom zboží tehdy, uplatňuje-li k němu právo třetí osoba a kupující o tomto právu třetí osoby nevěděl či nemohl vědět. Prodávající rovněž plní vadně, ujistí-li kupujícího v rozporu se skutečností, že zboží nemá žádné vady nebo že se zboží hodí k určitému účelu, a dále tehdy, zcizí-li věc neoprávněně jako svoji. Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži kupujícího. To neplatí, pokud prodávající vadu lstivě zastřel nebo pokud kupujícího výslovně ujistil, že zboží takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při přechodu nebezpečí na kupujícího nemá vady, byť se tyto vady projeví až později, a dále že u zboží později nevznikne vada způsobená porušením povinností prodávajícího; je-li kupující spotřebitelem a projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné při převzetí. Je-li kupující spotřebitelem, odpovídá prodávající též za to, že v době, kdy kupující spotřebitel věc převzal,

 1. a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvacet čtyři (24) měsíců a kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době šest (6) měsíců. Doba pro uplatnění práva z vady začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová doba pro uplatnění práva z vady. Při vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje doba pro uplatnění práva z vady na zboží o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o jejím vyřízení informován.

Kupující může právo z vadného plnění také uplatnit u soudu, vytkl-li vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Nevytkl-li kupující vadu včas a namítne-li prodávající opožděné vytknutí, soud kupujícímu právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající při předání věděl nebo musel vědět.

Před prvním použitím zboží kupujícím doporučuje prodávající kupujícímu důkladně prostudovat návod na použití a následně se těmito informacemi řídit. V opačném případě se kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatit v rámci svého práva plynoucího z vad zboží.

Práva kupujícího z vad (dále jen „reklamace“) uplatňuje kupující u prodávajícího na kontaktní adrese uvedené v čl. 12.5. obchodních podmínek. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Kupující při uplatnění reklamace předá reklamované zboží, společně s příslušenstvím, které je nezbytně nutné k posouzení vad zboží. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby k reklamovanému zboží přiložil:

 • kopii dokladu o zakoupení zboží (faktura) či jiným vhodným způsobem doložil záruku zboží;

– prodávající výslovně upozorňuje, že jelikož je doklad o zakoupení zboží (faktura, dodací list) je jedním z dokladů, vydávaných spotřebiteli až na jeho žádost povinně (viz ustanovení § 16 zákona o ochraně spotřebitele), nepodmiňuje prodávající úspěšnost reklamace kupujícím spotřebitelem doložením tohoto dokladu, kdy koupi zboží spotřebitelem u prodávajícího lze doložit i jinak,

 • podrobný popis závady,
 • dostatečné kontaktní informace, zejména zpáteční adresa, telefon, e-mail.

Pro uplatnění reklamace může kupující použít "Vzorový formulář" poskytovaný prodávajícím. V případě, kdy bude kupující zasílat reklamované zboží přepravním službou, měl by je ve vlastním zájmu zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl kupující zásilku označit příslušnými symboly. Nebezpečí škody na zboží nese kupující až do okamžiku převzetí zboží prodávajícím.

Při uplatnění reklamace obdrží kupující nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od uplatnění reklamace potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení kupující požaduje, a to na kontaktní e-mail bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění reklamace je potvrzení předáno hned. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k identifikaci závady i původu zboží a v případě chybějících náležitostí je na základě výzvy doplnit. V opačném případě se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace pro nesoučinnost. Běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná běžet až doplněním chybějících náležitostí. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

Po uplatnění reklamace je prodávající povinen rozhodnout o reklamaci (tj. o tom, zda reklamace bude vyřízena či zda bude zamítnuta) ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží. V provozovně prodávajícího musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Reklamace včetně odstranění vad musí být prodávajícím vyřízena v následujících lhůtách:

 • v případě kupujícího spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,
 • v případě kupujícího podnikatele nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,
 • případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. O stavu vyřízení reklamace se může kupující informovat e-mailem na adrese info@mivemi.cz  . Prodávající v uvedené lhůtě pro vyřízení reklamace vydá, případně zašle, písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, o způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně zdůvodnění jejího zamítnutí (dále též jen „reklamační protokol“). Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu po vyřízení reklamace, nejdéle však do jednoho (1) měsíce od konce lhůty, ve které je vadu třeba vytknout pro uplatnění práv z vadného plnění. Prodávající kupujícímu doporučuje, aby tak učinil nejlépe e-mailem na adresu info@mivemi.cz  spolu s uvedením čísla reklamace a naskenovaným dokladem o zaplacení nákladů.

O vyřízení reklamace je kupující informován e-mailem, SMS nebo telefonicky. Pokud kupující zaslal k reklamaci zboží přepravní službou, je zpět po vyřízení reklamace automaticky zaslána na adresu kupujícího. Ujednání článku 7.4. obchodních podmínek se uplatní i v případě převzetí zboží od dopravce po vyřízení reklamace. Nepřevezme-li kupující zboží při předání dopravcem, odpovídá prodávajícímu za škodu tím způsobenou. Při převzetí zboží z reklamace je kupující povinen zkontrolovat přebírané zboží, zejména jeho kompletnost a soulad s reklamačním protokolem. Veškeré nesrovnalosti je třeba bezodkladně vytknout prodávajícímu. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo. Zboží z vyřízené reklamace je kupující povinen převzít bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován. V případě, kdy kupující zboží ve stanovené lhůtě nevyzvedne, případně si zboží nepřevezme při zaslání zboží zpět po vyřízení reklamace od dopravce, je prodávající oprávněn kupujícímu naúčtovat skladné v obvyklé výši. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace ani do šesti (6) měsíců ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. Bylo-li zboží z vyřízené reklamace kupujícímu odesláno na jeho adresu a zásilku nepřevezme, bude uloženo k osobnímu vyzvednutí u prodávajícího při zachování podmínek pro jeho vyzvednutí a opětovně bude zasláno jen na náklady kupujícího. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle předchozí věty běží:

 1. a) ode dne převzetí zboží, jedná-li se o kupní smlouvu,
 2. b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jedná-li se o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 3. c) ode dne převzetí první dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,
 4. d) ode dne uzavření smlouvy v ostatních případech.

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem se má za zachovanou, jestliže v jejím průběhu kupující spotřebitel odešle prodávajícímu odstoupení od smlouvy. Lhůta začíná běžet následující den po skutečnosti určující její počátek (kterou může být např. to, že kupující spotřebitel převzal zboží). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být v takovém případě prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy na kontaktní adresu uvedenou v čl. 12.5. obchodních podmínek.

Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel zašle:

 1. a) písemně, vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy na adresu Severní Vršava 4442, Zlín, PSČ 760 01
 2. b) elektronicky, vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy na e-mailovou adresu info@mivemi.cz.

Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit kompletní, nepoškozené a bez zjevných známek užívání, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, čisté, v původním nepoškozeném obalu, v hodnotě a stavu, v jakém zboží převzal. V případě, kdy bude kupující spotřebitel zasílat zboží, ohledně kterého odstupuje, přepravní službou, měl by jej ve vlastním zájmu zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl kupující zásilku označit příslušnými symboly. Nebezpečí škody na zboží nese kupující až do okamžiku převzetí zboží prodávajícím.

Spotřebitel odpovídá prodejci pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Jestli-že spotřebitel bude chtít uplatnit svoje právo odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti (14) dní, a jestli-že v této lhůtě došlo ke snížení hodnoty zboží výše zmíněným způsobem, je prodávající oprávněn nárokovat úhradu škody vzniklé na zboží jednostranným stržením přiměřené částky z ceny proti nároku kupujícího na vrácení celé kupní ceny a ta činí 20% z prodejní částky spotřebiteli.

Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží nebylo kupujícím poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající veškeré peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele z důvodu plnění povinností dle kupní smlouvy, tj. zaplacenou kupní cenu zboží a náklady spojené s dodáním kupujícímu odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, bezodkladně, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího spotřebitele přijal. Prodávající oprávněn nárokovat úhradu škody vzniklé na zboží jednostranným stržením přiměřené částky z ceny proti nároku kupujícího na vrácení celé kupní ceny a ta činí 20% z prodejní částky spotřebiteli.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 • Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

DORUČOVÁNÍ

 • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla Severní Vršava 4442, Zlín 76001, adresa elektronické pošty info@mivemi.cz, telefon +420608618071. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

Ve Zlíně      dne 24.2.2022